Informácia o ukončení projektu
OZNAMY

TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. Štefánikova 99/14, 058 01 Poprad

Vec: Oznámenieo výsledku vyhodnotenia ponúk.

Dňa 29.06.2013 vo Vestníku Verejného obstarávania č. 126/2013 pod označením 10649 – WYP bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk -  podprahová zákazka s názvom Nové parkovacie a doplnkové služby v stredisku Starý Smokovec“.

V zmysle § 44  zákona  ods. 2)  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  predložené ponuky v  rámci vyhlásenej podprahovej zákazky  komisia vyhodnocovala v zmysle § 42 citovaného zákona po otváraní častí ponúk „Kritéria“.

Uspešný uchádzač:  MILANKO spol. s r.o. Chrapčianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves - cena za stavebné práce: 1 987 820,61 € bez DPH. 

Poradie uchádzačov:
1. MILANKO spol. s r.o., Chrapčianska 29, 052 01 Spišská Nová Ves
2. PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie Hrdlo 90, 821 07 Bratislava
3. SCORP, spol. s r.o., Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
4. STAVOUNION, s.r.o. , 059 60 Tatranská Lomnica 265

Vylúčení uchádzači:
1. Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava

2. ESIN costruction, a.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica


V Poprade  dňa 20.02.2014TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. Štefánikova 99/14, 058 01 Poprad

Vec: Oznámenie o mieste a čase otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme miesto a čas otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“, predložených vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 126/2013 pod označením 10649 – WYP -  podprahová zákazka s názvom Nové parkovacie a doplnkové služby v stredisku Starý Smokovec“.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ v predmetnom verejnom obstarávaní sa uskutoční  dňa 12.08.2013 o 10:00 hod. na adrese Partizánska 677/17, 058 01 Poprad.

TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. Štefánikova 99/14, 058 01 Poprad

Vec: Oznámenie o mieste a čase otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme miesto a čas otvárania častí ponúk, označených ako „Kritéria“, predložených vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 126/2013 pod označením 10649 – WYP -  podprahová zákazka s názvom Nové parkovacie a doplnkové služby v stredisku Starý Smokovec“.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritéria“ v predmetnom verejnom obstarávaní sa uskutoční  dňa 04.10.2013 o 14:30 hod. na adrese Partizánska 677/17, 058 01 Poprad.